Date de contact

 • Adresa: Piata Eroilor Nr.1A, Ploiesti
 • Telefon: 0244 527 191  interior 124
 • Fax: 0244 527 192
 • Email: ppd@asscploiesti.ro

Programul de lucru cu publicul (pe perioada stării de alertă)

 • Luni: 09:00 – 12:00
 • Marți: 09:00 – 12:00
 • Joi: 12:00 – 15:00

Programul de lucru cu publicul

 • Luni: 08:30 – 12:30
 • Marti: 12:00 – 16:30
 • Miercuri: 08:30 – 12:30
 • Joi: 12:00 – 18:30
 • Vineri: 08:30 – 12:30

Documente si acte necesare intocmirii dosarelor

A. Ancheta sociala pentru Comisia de Evaluare Medicala pentru Persoane cu Handicap Adulte

(Hotarare nr. 430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – art.6 lit.d)

 • cerere (descarca cerere)
 • act identitate original si copie
 • copie referat medical eliberat de medicul specialist
 • copie scrisoare medicala eliberata de medicul de familie (acest document nu este necesar in cazul revizuirii gradului de handicap)
 • copie certificat de incadrare in grad de handicap (doar la efectuarea anchetei sociale pentru revizuirea gradului de handicap)

Atentie! In cazul revizuirii gradului de handicap, daca la punctul V din  certificatul de incadrare in grad de handicap sunt mentionate si alte documente in afara referatului medical eliberat de medicul specialist se va prezenta in copie intreaga documentatie.


B. Ancheta sociala pentru Comisia pentru Protectia Copilului

(Ordinul 18/26 februarie 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati şi încadrarea într-un grad de handicap – anexa III)

 • cerere ce se depune la A.S.S.C. Ploiesti (descarca cerere)
 • cerere ce se depune la D.G.A.S.P.C. Prahova (descarca cerere)
 • cerere ce se depune la C.J.R.A.E. Prahova (descarca cerere)
 • acte de identitate copil (certificat de naștere, carte de identitate) – original si copie
 • acte de identitate părinți/reprezentanți legali (buletin/carte de identitate) – original si copie
 • certificat deces părinte, sentință civilă de divorț (unde este cazul) – copie
 • curatelă/tutelă/hotărâre de plasament (unde este cazul) – copie
 • certificat medical, tip A5 – copie ( în care se trec: diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate şi alte boli, codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a maladiilor, respectiv CIM-10 şi termenul de valabilitate), eliberat de către medicul specialist din cadrul unităților medicale (ambulatorii de specialitate, centre medicale, spitale) desemnate de către Direcția de Sănătate Publică
 • fișa medicală sintetică eliberată de către medicul de familie (Anexa 7 – Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) – copie
 • fișă evaluare psihologică eliberată de către psihologul atestat în Psihologie Clinică – copie (cu testarea coeficientului de dezvoltare – QD – la copiii mai mici de 3 ani și a coeficientului de inteligență – QI – la copiii de peste 3 ani)(Anexa 8 – Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) obligatorie la prima încadrare în grad de handicap indiferent de diagnostic. În cazul copiilor cu dizabilităţi mintale, psihice şi asociate, precum şi în cazul copiilor cu HIV/SIDA şi boală canceroasă fisa psihologica se va prezenta la fiecare reîncadrare în grad de handicap
 • fișă evaluare psihopedagogică – copie
 • adverință de elev – original
 • certificat de incadrare în grad de handicap în vigoare (unde este cazul) – copie

C. Ancheta sociala pentru obtinerea certificatului de orientare scolara (profesor de sprijin)

(Ordin nr. 6552/13 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale – art.17)

 • cerere (descarca cerere)
 • original si copie certificat de naștere/buletin de identitate/carte de identitate copil (dupa caz)
 • original si copie buletin de identitate/carte de identitate părinte/reprezentant legal
 • copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament (unde este cazul)
 • copie certificat medical, tip A5 ( în care se trec: diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate şi alte boli, codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a maladiilor, respectiv CIM-10 şi termenul de valabilitate), eliberat de către medicul specialist din cadrul unităților medicale (ambulatorii de specialitate, centre medicale, spitale) desemnate de către Direcția de Sănătate Publică si/sau copie fișa medicală sintetică eliberată de către medicul de familie (Anexa 7 – Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016)
 • copie fișă evaluare psihologică
 • copie fisa psihopedagogica
 • adeverinta care atesta inscrierea copilului la unitatea de invatamant
 • copie certificat de orientare scolara valabil (unde este cazul)

D. Indemnizatie lunara pentru persoane incadrate in gradul grav de handicap cu asistent personal

(Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – art. 42)

 • cerere si declaratie prin care se solicita acordarea indemnizatiei (descarca cerere si declaratie)
 • copie certificat  incadrare in grad de handicap
 • acord eliberat de Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Prahova
 • act identitate al persoanei cu handicap original si copie
 • act identitate al reprezentantului persoanei cu handicap original si copie
 • copie cupon pensie al persoanei cu handicap (daca este cazul)
 • dosar cu sina

E. Dosar pentru internare intr-un centru rezidential

(Hotărâre nr. 430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – art. 6, alin. 4, lit. d, alin. 6, lit. a si c)

 • cerere formulata de persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia (descarca cerere)
 • copii ale actelor de identitate ale persoanei cu handicap (certificat nastere, carte/buletin de identitate (Atentie! se va prezenta si originalul), certificat casatorie/sentinta divort/certificat deces sot(ie)
 • acord scris al persoanei cu handicap (in cazul in care nu s-a institutit curatela)
 • pentru persoane cu cod handicap 5, 6 – act curatelă
 • Notă: Datorită faptului că obligația semnării cererii în vederea admiterii în centre publice rezidențiale sau de zi revine doar persoanei adulte cu handicap sau reprezentantului legal al acestuia, vă informăm că, în cazul în care nu au capacitate de discernământ, este necesar să fie întreprinse demersuri în instanță pentru punerea sub interdicție a persoanelor în cauză și stabilirea unui reprezentant legal.
 • acte de identitate ale apartinatorilor original si copie (sot/sotie, copii, curator)
 • copie certificat de incadrare in grad de handicap
 • investigaţii paraclinice (HIV, coprocultură, coproparazitologic, RBW, MRF, referat medical eliberat de medical specialist cu recomandare internare centru de ingrijire si asistenta)
 • dovada venitului realizat in ultima luna – adeverinta salariat, cupon somaj, adeverinta venit minim garantat, talon pensie, adeverinta venit impozabil (Administratia Finantelor Publice – str. Aurel Vlaicu nr. 22) etc
 • documente doveditoare ale situaţiei locative – act proprietate imobil, certificat de atestare fiscala – Serviciul Public Finante Locale, Bd. Independentei nr. 16, etc
 • anchetă socială intocmita de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare – Piata Eroilor nr. 1A
 • dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate

Atentie! Se vor intocmi doua dosare (original si copie) care se vor depune la Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti din Piata Eroilor nr.1A.


F. Avizare declaratie pentru solicitarea tarifului social pentru energie electrica

(Ordin nr. 38/9 septembrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind conditiile si modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrica – art. 15)

 • act identitate solicitant copie si original
 • copii ale actelor de identitate ale membrilor familiei
 • dovada veniturilor realizate in ultima luna (adeverinta salariat, cupon somaj, adeverinta venit minim garantat, talon pensie, adeverinta venit impozabil (Administratia Finantelor Publice – str. Aurel Vlaicu nr. 22) etc
 • dovada privind situatia locativa (copie act proprietate imobil, certificat atestare fiscala (Serviciul Public Finante Locale, Bd. Independentei nr. 16)