Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti a incheiat conventii/protocoale/parteneriate de colaborare cu :

1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – Convenție de colaborare

Convenția are ca obiect colaborarea între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Administrația Servicilor Sociale Comunitare Ploiești în scopul aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vîrstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

2) Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova – Protocol de colaborare

Protocolul are ca obiect cooperarea între părți și furnizarea, în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate de fiecare dintre părți celeilalte, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sau, după caz, a obligațiilor potrivit dispozițiilor legale și actelor juridice specifice, în vederea relizării următoarelor obiective:
a) creșterea șanșelor de ocupare a forței de muncă a tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă, prin facilitarea tranziției de la școală către piața muncii, și prin dobândirea de către aceștia a statutului de persoană ocupată, precum și pentru creșterea gradului de operativitate în îndeplinirea atribuțiilor legale;
b) creșterea gradului de ocupare a forței de muncă a tinerilor aparținând unui grup vulnerabil, tineri beneficiari ai unei măsuri de protecție speciale și care au părăsit sistemul de protecție;
c) creșterea gradului de ocupare a forței de muncă a persoanelor marginalizate social aflate în căutarea unui loc de muncă și care se află în baza de date a ASSC Ploiești,
d) susținerea unor proiecte în domeniul formării profesionale și a ocupării forței de muncă care să le asigure creșterea și diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilității și integrării pe piața muncii, finanțate din Fondul Social European, având ca scop diminuarea șomajului de lungă durată, precum și intensificarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă în zonele care se confruntă cu probleme economice și sociale;
e) colaborare în vederea organizării unor burse de locuri de muncă;
f) sprijin în procesul de identificare, mobilizare și înregistrare a tinerilor NEETs, a tinerilor supuși riscului de marginalizare socială, a persoanelor cu handicap și a persoanelor marginalizate.

3) Organizația Umanitară Concordia – Protocol de colaborare

Protocolul are ca obiect colaborarea dintre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Organizația Umanitară Concordia în vederea desfășurării de activități comune pentru promovarea și respectarea drepturilor copilului

4) Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova – Acord de parteneriat

Acord de parteneriat privind implementarea de programe, proiecte, campanii și activități de prevenire a consumului de droguri legale și ilegaleprivind implementarea de programe, proiecte, campanii și activități de prevenire a consumului de droguri legale și ilegale.

5) Asociația de Sprijin a Copiilor Handiocapați Fizic – filiala Prahova – Protocol de colaborare

Protocolul constă în colaborarea dintre cele două părți în vederea realizării unei bune integrări comunitare/socio-profesionale și asigurării unor servicii de calitate din punct de vedere educativ și în vederea desfășurării de acțiuni comune pentru creșterea abilităților de viață independentă și îmbunătățirea gradului de integrare socioprofesională a copiilor/tinerilor benefiaiari ai serviciilor oferite de cele două părți;

6) Asociația Națională a Surzilor din Romania – filiala Prahova – Acord de parteneriat

Parteneriatul asigură colaborarea în vederea respectării și promovării drepturilor persoanelor cu handicap, precum și buna desfășurare a activității serviciilor de asistență socială din cadrul ASSC Ploiești;

7) Asociația Curcubeul Autismului Prahova – Convenție de colaborare

Convenția are ca obiect colaborarea între Asociația Curcubeul Autismului Prahova și ASSC Ploiești în scopul organizării de workshop-uri pe tema autismului;

8) Asociația „Compasion & Care” – Protocol de colaborare

Protocolul constă în colaborare dintre ASSC Ploiești și Asociația „Compasion & Care”, în vederea promovării și apărării drepturilor, libertăților și intereselor legistime ale persoanelor aflate în situații de violență domestică prin derularea de activități comune;

9) Grădinița cu program prelungit nr.23 – Convenție de colaborare

Obiectul acestei convenții îl constituie derularea programului educativ în comun în vederea desfășurărtii activității educaționale în cadrul Centrului de zi pentru copii preșcolari din municipiul Ploiești din subordinea ASSC și Grădinița nr.23

10) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova – Protocol de colaborare

Colaborarea celor două instituții semnatare ale protocolului va urmări realizarea următoarelor obiective:
2.1. informarea și consilierea copiilor având ca scop înscrierea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu și asigurarea suportului necesar pentru educație de calitate;
2.2. organizarea pentru copii a unor activități vizând formarea comportamentelor prosociale și prevenirea abandonului școlar, comportamentelor antisociale, violenței în mediul educațional;
2.3. colaborarea cu școala și familia în formarea și dezvoltarea personalității copiilor, liberă și armonioasă, cu un set de valori care să-i permită dezvoltarea personală, participarea cetățenească activă, incluziunea socială;
2.4. oferirea de servicii de informare și consiliere părinților, cadrelor didactice, altor membri ai comunității.