Date de contact:

 • Adresa: Piata Eroilor Nr.1A, Ploiesti
 • Telefon: 0244 527 191 interior 135, 137, 138
 • Fax: 0244 527 192
 • Email: att@asscploiesti.ro

Programul de lucru cu publicul (pe perioada stării de alertă)

 • Marți: 09:00 – 12:00
 • Miercuri: 12:00 – 15:00
 • Joi: 09:00 – 12:00

Program de lucru cu publicul:

 • Luni: 08:30 – 12:30
 • Marți: 12:00 – 16:30
 • Miercuri: 08:30 – 12:30
 • Joi: 12:00 – 18:30
 • Vineri: 08:30 – 12:30

Personalul Serviciului:

 • Chiva Daniela Simona – Șef Serviciu
 • Balan Elena – consilier
 • Cilibiu Marilena – consilier
 • Frusina Andreea – consilier
 • Lungu Daniela – consilier
 • Manolache Cristina – consilier
 • Matache Margareta – consilier
 • Minca Emilia – consilier
 • Stoica Ecaterina – consilier
 • Voicu Iulia Cătălina – consilier juridic

I. Autoritatea Tutelară – atribuțiile/responsabilitățile în ceea ce privește autoritatea tutelară:

a) Asigură aplicarea prevederilor Codului Civil, astfel:

 • monitorizează și decide cu privire la exercitarea tutelei privind bunurile minorului și a persoanei puse sub interdicție, prin autorizarea ;

  1) vânzării/cumpărării/închirierii/administrării de imobile dar și de bunuri mobile;
  2) acceptare donație;
  3) acceptare succesiune;
  4) deschidere/lichidare cont;
  5) ridicare card/pin;
  6) radiere automobile;

 • inventarierea bunurilor minorilor și a persoanelor puse sub interdicție, pentru care s-a instituit tutela;
 • verifică modul de îndeplinire a atribuțiilor de către tutore cu privire la bunurile minorului sau a interzisului judecătoresc;
 • la solicitarea notarului public numește curator special care va asista/reprezenta minorul, dar și pentru persoane puse sub interdicție la încheierea actelor de dispoziție sau la dezbaterea procedurii succesorale;
 • realizează anchete psihosociale la solicitarea instanței de tutelă și a notarilor publici, pentru:

  1) exercitarea autorității părintești;
  2) stabilirea/modificarea locuinței minorului;
  3) stabilirea/majorare/modificare contribuției părinților la întreținerea minorilor;
  4) stabilirea/modificare a programului de legături personale cu minorii;

 • realizează anchete sociale în acțiunile de:

  1) tăgada paternității;
  2) stabilirea paternității;
  3) înregistrării tardive a nașterii;
  4) punere sub interdicție;
  5) ordin de protecție;
  6) numire curator;
  7) numire/înlocuire tutore;
  8) desemnare persoana în vederea delegării drepturilor și îndatoririlor părintești pentru minorii ai căror părinți sunt plecați în străinătate;

 • întocmește proiectul de dispoziție primar și referat în vederea desemnării unui curator special pentru reprezentarea în fața instanței de judecată, a persoanei pentru care s-a solicitat punerea sub interdicție.

b) Asigură aplicarea prevederilor Codului Penal și Codului de Procedură Penală, astfel:

 • asistarea la audierea minorului în vârstă de până la 14 ani, dacă părinții, tutorele, persoanele ori reprezentantul instituției căreia îi este încredințat minorul spre creștere și educare, au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot influența declarația minorului;
 • întocmește anchetele sociale solicitate de instanțele judecătorești, privind solicitările de:

  1) întrerupere/suspendare/amânare executare pedeapsă a persoanelor condamnate;
  2) reabilitare de drept sau judecătorească;
  3) grațiere;
  4) pentru dosarele penale ce privesc infracțiunile contra persoanei.

 • întocmește anchete sociale la cererea unității sanitare de specialitate, în vederea expertizării psihiatrice a minorului.

c) Asigură aplicarea Legii nr. 17/2000 – privind asistența socială a persoanelor vârstnice, în sensul asistării persoanelor vârstnice în fața notarului public la încheierea actelor juridice de vânzare-cumpărare, donație sau împrumuturi cu garanții imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice.

d) Asigură aplicarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2011- pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copiilor, prin realizarea anchetei sociale în situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți și solicită indemnizație, stimulent de inserție, sprijin lunar.

Formular Cerere Indemnizatie + Formular Declaratie Indemnizatie

e) Asigură aplicarea Ordinului nr. 1733/2015 – privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plata a alocației lunare de plasament, prin realizarea trimestrială a raportului de monitorizare a copiilor pentru care s-a instituit tutela, ce va fi transmis Agenției pentru Plăti și Inspecție Socială Prahova, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a realizat raportul.

f) Asigură aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003, actualizată, aprobată – privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, prin încuviințarea schimbării numelui minorului, după caz, dacă părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui, va hotărî autoritatea tutelară.

g) Asigură aplicarea Legii nr. 487/2002, actualizată, – sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, prin:

 • obținerea la solicitarea medicului psihiatru, de date și informații cu privire la existența și identitatea reprezentantului legal sau convențional al persoanei cu tulburări psihice;
 • inițierea procedurilor necesare desemnării unui alt reprezentant al persoanei cu tulburări psihice, în situația în care medicul psihiatru suspectează existența unor interese contrare între pacient și reprezentantul legal sau convențional.

h) Asigură aplicarea Ordinului nr. 1134/C- 255/2000 – pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale, prin solicitarea de examinare în vederea eliberării certificatelor medico-legale pentru persoanele puse sub tutelă.

II. Activitatea juridica – atribuțiile/responsabilitățile în ceea ce privește activitatea juridică, sunt următoarele:

a) asigura reprezentarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești în fața instantelor judecătorești;
b) analizează oportunitatea și legalitatea formulării cererilor de chemare în judecată cât și a căilor de atac împotriva hotărârilor pronunțate;
c) formulează întâmpinări, invocă excepții, propune probe, depune concluzii scrise, note de ședință în dosarele în care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este citată;
d) solicită legalizarea și investirea hotărârilor judecătorești;
e) întocmește dosarele în vederea executării silite;
f) acordă consultanță juridică tuturor compartimentelor din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;
g) acordă consultanță juridică reprezentanților legali ai Asociațiilor de Locatari – din imobilele cu statut de locuințe sociale care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești;
h) vizează pentru legalitate contractele pe care instituția le încheie cu terți;
i) participă la comisii de licitații sau alte comisii, în baza dispozițiilor directorului executiv;
j) soluționează petițiile, cererile, adresate serviciului;
k) răspunde în scris la notele interne, transmise serviciului.