Date de contact

 • Adresa: Ploiesti, Strada Cosminele, nr. 11A
 • Telefon: 0756 140 754
 • Email: caminbatraniploiesti@gmail.com

Identificarea serviciului social

Serviciul social „Căminul de Bătrâni”, cod C.A.E.N. 8730 este organizat și funcționează în cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria A.F. nr. 001468/23.07.2014.
Căminul de Bătrâni funcționează în spațiul situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11 A- pavilionul B3, transmis în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin H.C.L. nr.185/03.12.2004.

Misiune

Misiunea serviciului social ”Căminul de Bătrâni” este de a asigura servicii de găzduire, îngrijire personală, asistență medicală, recuperare/reabilitare funcțională, socializare, integrare/reintegrare socială și/sau familială, persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, aflate în situație de vulnerabilitate socială.
Căminul dispune de un număr de 24 de locuri permanente, din care 4 locuri sunt alocate persoanelor vârstnice cu dizabilități.

Descrierea grupului țintă

Pentru a beneficia de serviciile Căminului de Bătrâni, persoanele vârstnice trebuie să se încadreze în următoarele situații:

 1. Are domiciliul stabil în Ploiești, condiție obligatorie pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în sistem residențial;
 2. Este o persoană vârstnică în sensul Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, adică este o persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege;
 3. Nu are familie sau nu se află în întreținerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale. În cazul în care se constată că există susținători legali, persoana vârstnică poate beneficia de servicii sociale în cadrul Căminului doar dacă susținătorii legali prezintă o declarație notarială din care rezultă că refuză să îi acorde sprijin și îngrijire;
 4. Nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 5. Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 6. Nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată care poate fi asigurată de personalul căminului;
 7. Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Serviciile oferite în cadrul Căminului de Bătrâni Ploiești

 1. Găzduire
 2. Îngrijire
 3. Servicii de asistență medicală
 4. Servicii de recuperare și reabilitare
 5. Servicii de sprijin în vederea integrării/reintegrării sociale și familiale

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ADMITEREA ÎN CĂMINUL DE BĂTRÂNI

 • Cerere de admitere care este redactată şi semnată de către solicitant/susţinător legal. În cazul în care starea de sănătate a solicitantului nu permite obţinerea consimţământului acestuia pentru acordarea serviciilor de îngrijire şi/sau nu sunt identificaţi aparţinători legali, decizia se ia de către Comisia de admitere, în baza anchetei sociale, recomandărilor medicale făcute de medicul de familie sau de către medicul specialist.(descarca cererea)
 • Buletin/Carte de identitate [persoana vârstnică, susţinători (soţ, soţie, copii), reprezentanţi legali]
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Certificat de deces al soţului/soţiei/copil/copii sau sentinţa de divorţ după caz;
 • Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte că acesta nu are familie/reprezentant şi/sau susţinători legali, sau dacă aceştia există care sunt motivele pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică aflată în dificultate.
 • Declaraţie notarială a susţinătorilor legali ai persoanei vârstnice aflate în dificultate prin care să prezinte motivele pentru care refuză să o îngrijească.

Notă: În cazul în care nu sunt găsiţi aparţinători (soț/soție/copii) ai solicitanţilor, personalul administrativ al Căminului de persoane vârstnice va înainta o adresă Poliţiei municipiului Ploieşti în vederea identificării aparţinătorilor.

 • Acte medicale: scrisoare medicală eliberată de medicul de familie care să cuprindă diagnostic, istoric, tratamente efectuate, recomandări privind internarea într-un Cămin pentru persoane vârstnice, cu specificarea faptului dacă este deplasabil sau nu;
 • Analize medicale: RBW, aviz pneumologie, test HIV, coprocultură şi coproparazitologic;
 • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că persoana vârstnică nu este în evidență cu boli contagioase.
 • Aviz psihiatric eliberat de medicul psihiatru din care să rezulte că persoana vârstnică nu prezintă afecţiuni psihice şi tulburări de comportament care să pericliteze buna desfăşurare a activităţii Căminului (aptă pentru internarea în Cămin)
 • Anchetă socială şi grilă de evaluare socio-medicală efectuată de personalul de specialitate al Căminului.
 • Dovezi care privesc veniturile solicitantului/susţinătorilor. În cazul în care solicitantul/susţinătorii nu au venit vor prezenta o declaraţie notarială care atestă acest fapt.
 • Adeverinţă venit impozabil eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
 • Dacă au fost identificaţi susţinători legali se va solicita acestora o declaraţie notarială din care să rezulte că, în caz de deces al beneficiarului vor suporta cheltuielile de înmormântare.
 • Documente privind situaţia locativă (contract de vânzare cumpărare/ închiriere, certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul Finanţe Publice Locale etc).
 • Copie după actul care atestă existenţa unui loc de veci (dacă este cazul).