Date de contact:

 • Adresa: Piata Eroilor nr.1A
 • Email: sru@asscploiesti.ro
 • Telefon: 0244/527 191, 0244/527 193, interior 130
 • Mobil: 0749/149 968
 • Fax: 0244/527 192

Programul de lucru cu publicul (pe perioada stării de alertă)

 • Luni: 09:00 – 12:00
 • Marti: 12:00 – 15:00
 • Miercuri: 09:00 – 12:00

Program cu Asistenții personali:

 • Luni: 08:30 – 12:30
 • Marți: 12:00 – 16:30
 • Miercuri: 08:30 – 12:30
 • Joi: 12:00 – 18:30
 • Vineri: 08:00 – 12:30

.

IN ATENTIA ASISTENTILOR PERSONALI

Pontajul aferent lunii noiembrie 2020 poate fi prezentat in perioada 23-27.11.2020, iar
Cel aferent lunii decembrie 2020 in perioada 22-24.12.2020 si 28-30.12.2020.

Serviciul Resurse Umane, Securitatea Muncii, Gestionare Documente

INFORMARE PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI DE RISC

In ceea ce priveste acordarea stimulentului de risc conform O.U.G. nr.43/2020 pentru acordarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19 pe perioada starii de urgenta, va comunicam faptul ca institutia noastra a solicitat clarificari Ministerului Sanatatii si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale privind categoriile de beneficiari, urmand a va informa in acest sens, dupa primirea raspunsurilor de la institutiile susmentionate.
Totodata, va instiintam ca nu este necesara depunerea unei cereri scrise in acest sens.

.

INFORMARE ȘI OBLIGAȚII

(click mai sus pentru vizualizare)


Pentru eliberarea unui exemplar al dispozitiei de stabilire a salariului de bază începând cu data de 01.01.2020, vă adresați, în nume propriu, Serviciului Resurse Umane, Securitatea Muncii, Gestionare Documente.

Documente utile asistenți personali (formulare):

Legislație:

 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, (r 2011) cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Guvern nr. 57/2019 – Codul administrativ;
 • Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 republicata, privind protectia persoanelor cu handicap;
 • Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă
 • Hotărârea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
 • Alte acte normative care se refera la reglementarea drepturilor salariale si altor drepturi ale functionarilor publici si ale personalului contractual din sectorul bugetar;

Atribuții și competențe:

 • Asigură activitatea de personal a serviciului public, în limita competentei stabilita prin hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului municipiului;
 • Asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind funcțiile publice, angajarea personalului, executarea contractelor individuale de muncă, modificarea sau încetarea contractelor de munca și celor prin care se reglementează relațiile de muncă ale angajaților;
 • Colaborează cu A.N.F.P. în vederea transmiterii datelor personale ale funcționarilor publici, precum și funcțiile publice vacante sau modificările intervenite în funcția publică;
 • Creeaza si administreaza baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici, precum si a celorlalte categorii de angajati;
 • Intocmeste statul de personal pe baza organigramei aprobate de Consiliul Local si ori de cate ori apar modificari legale;
 • Intocmeste anual planul de ocupare a functiilor publice, urmarind etapele de promovare;
 • Elaboreaza proiecte de strategii si politici sociale locale pe care le supune analizei si aprobarii consiliului local, cu aprobarea prealabila a directorului general;
 • Intocmeste si pune in aplicare dispozitiile/deciziile de numire si eliberare din functie a personalului, de sanctionare, de acordare a unor sporuri prevazute de lege, de detasare, de trecere temporara in alta functie, de modificare a retributiei cu ocazia majorarilor generale de retribuire, de promovare, etc.
 • Prezinta lunar Serviciului Financiar Contabilitate, situatia privind angajarile, incetarile de contracte de munca, modificari salariale survenite in cursul lunii, certificate medicale si concedii de odihna;
 • Urmareste intocmirea fiselor de post si evaluarea personalului, precum si declaratiile de avere si de interese pentru functionarii publici;
 • Asigura secretariatul concursurilor/examenelor organizate la nivelul institutiei pentru angajare/recrutare, promovare, etc.
 • Intocmeste si tine evidenta legitimatiilor si a ecusoanelor angajatilor Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare;
 • Intocmeste, la solicitarea sefului ierarhic, statistici, sinteze, analize si informari referitoare la miscarea de personal din institutie;
 • Intocmeste, tine evidenta, pastreaza si completeaza dosarele profesionale ale functionarilor publici si ale celorlalte categorii de salariati din cadrul institutiei;
 • Transmite ori de cate ori este nevoie la ITM-Prahova modificarile si adaugarile referitoare la contractele individuale de munca din registrul general de evidenta a salariatilor conform HG 500/2011;
 • Raspunde de arhivarea corespondentei din cadrul compartimentului in care isi desfasoara activitatea;
 • Intocmeste situatii pentru ANFP in vederea actualizarii bazei de date existente pentru functionarii publici din cadrul serviciului public;
 • Tine evidenta concediilor de odihna, a invoirilor, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor pentru ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si alte concedii;
 • Asigura implementarea controlului intern-managerial;
 • Oferă informații celor interesați de întocmirea dosarelor de angajare ca asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav);
 • De asemenea, se ocupa de consilierea personalului pe probleme de legislatia muncii si salarizare, cat si a cetatenilor care solicita informatii in domeniu.
 • În îndeplinirea atribuțiilor colaborează cu:

  • Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
  • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova;
  • Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova;
  • Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Prahova;
  • Casa Județeană de Pensii Prahova;
  • Institutul Național de Statistică;
  • Direcția de Sănătate Publică Prahova;
  • Direcția Generală a Finanțelor Publice;
  • Instituții de învățământ.